Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Sprawozdanie z realizacji Programu w 2023 r.

Przypominamy, iż zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne zobowiązane są do przekazania Wojewodzie w terminie do 15 stycznia 2024 r. sprawozdania z realizacji w 2023 r. Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Poniżej znajdują się wzory formularzy sprawozdań, które należy pobrać, wypełnić i przekazać w terminie do 15 stycznia 2024 r. do Wojewody Małopolskiego na adres:

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków

lub
w formie elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (każdego pliku), za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP.

Do formularzy należy dołączyć opisane i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur. W przypadku składania sprawozdania za pośrednictwem platformy e-PUAP, podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym powinien zostać również opatrzony załącznik zawierający skany opisanych faktur.

Kierunek interwencji 3.1 Priorytet 3 NPRCz sprawozdanie(pobierz)
Kierunek interwencji 3.2 Priorytet 3 NPRCz sprawozdanie(pobierz)
Zbiorcze zestawienie finansowe(pobierz)

Jednocześnie mając na uwadze treść § 15 ww. rozporządzenia Rady Ministrów oraz § 2 ust. 13 umowy przekazującej dotację, zobowiązujące beneficjentów dotacji do przekazywania Ministrowi Edukacji i Nauki informacji i danych wynikających z wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz ze sprawozdań rocznych z realizacji Programu, uprzejmie prosimy o wypełnienie zamieszczonych poniżej tabel monitoringowych. Tabele należy wypełnić oddzielnie dla każdej placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej, które otrzymały w 2023 r. dotację na realizację zakupów i działań w ramach Programu i przesłać do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie za pośrednictwem platformy e-PUAP lub na adres e-mail czytelnictwo@malopolska.uw.gov.pl również w wersji edytowalnej, w terminie do 15 stycznia 2024 r.

Tabele monitoringowe dla Priorytetu 3 NPRCz 2.0(pobierz)

Poniżej znajdują się również, przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, instrukcje wypełniania ww. tabel, w których wskazano jakie informacje należy zamieścić w poszczególnych kolumnach. Jednocześnie uprzejmie proszę o niewypełnianie pól zawierających unikalny numer umowy.

Kierunek interwencji 3.1 Tabele monitoringowe Instrukcja część sprawozdawcza(pobierz)
Kierunek interwencji 3.2 Tabele monitoringowe Instrukcja część sprawozdawcza(pobierz)
Tabele monitoringowe definicje wskaźników(pobierz)

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do wypełnionej tabeli należy dołączyć skany klauzul informacyjnych dla Beneficjentów Priorytetu 3, odnoszących się do przetwarzania danych osobowych, podpisane przez osoby odpowiedzialne za wdrażanie programu w danej placówce wychowania przedszkolnego, szkole lub bibliotece pedagogicznej, których nazwiska zostały podane w tabeli. Wzory klauzul informacyjnych znajdują się poniżej:

Klauzula informacyjna dla beneficjentów Priorytetu 3 NPRCz 2.0(pobierz)

Archiwum

wstecz    do góry     drukuj