Wykaz aktów prawnych dotyczących lekarzy i psychologów upoważnionych do rozpatrywania odwołań od orzeczeń oraz kontroli dokumentacji i wydawanych orzeczeń na podstawie przepisów o broni, materiałach wybuchowych i licencji detektywa


  • Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 52, poz. 525 j.t.) (pobierz)

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń (Dz. U. z 2000 r., Nr 19, poz. 240 z późniejszymi zmianami), (pobierz)

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń(Dz. U. z 2000 r. Nr 79, poz. 898 z późniejszymi zmianami), (pobierz)

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na bron i rejestracji broni (Dz. U. z 2006 r., Nr 2, poz. 14). (pobierz)

  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami) (pobierz)

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2006 r., Nr 247, poz. 1819 z późniejszymi zmianami) - zachowuje moc do dnia wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 30 i art. 40 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia, jednak nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2011 r. – art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r., Nr 76, poz. 641) (pobierz)

  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r., Nr. 52, poz. 417 z późniejszymi zmianami) (pobierz)

  • Ustawa z dnia 8 stycznia 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763) (pobierz)

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 j.t.) (pobierz)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 j.t.) (pobierz)


wstecz    do góry     drukuj