OK-II.946.6.1.2023

OGŁOSZENIE
o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej


Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571), w związku z art. 22 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) oraz zgodnie z „Wieloletnim programem współpracy Wojewody Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2025”,

WOJEWODA MAŁOPOLSKI
ogłasza w 2023 roku II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób


§ 1

 1. Zadaniem publicznym jest realizacja programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku, obejmującego działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie w okresie świątecznym wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych, zwanym dalej: „zadaniem konkursowym”.
 2. Termin realizacji zadania konkursowego ustala się od 1 października do 31 grudnia 2023 roku.
 3. Na wykonanie zadania konkursowego w okresie od 1 października do 31 grudnia 2023 roku Wojewoda Małopolski przeznacza środki finansowe w wysokości 200 000 zł.
 4. W przypadku posiadania przez Wojewodę Małopolskiego dodatkowych środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dopuszcza się możliwość zwiększenia ogólnej kwoty dotacji przeznaczonej na wykonanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, z tym że ewentualne zwiększenie kwoty przeznaczonej na wykonanie zadania konkursowego, nie powoduje zmiany zasad konkursu, ani też zmiany warunków realizacji zadania publicznego.

§ 2

 1. Podmiotami uprawnionymi do udziału w otwartym konkursie ofert są podmioty uprawnione w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej, których terenem działania jest województwo małopolskie.
 2. Dwa lub więcej podmiotów uprawnionych działających wspólnie może złożyć ofertę wspólną.

§ 3

 1. 1. W roku 2022 Wojewoda Małopolski dofinansował w kwocie 400 000 zł realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku obejmującego:
  a) działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe było zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych;
  b) systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych. Wojewoda Małopolski dofinansował również w wysokości 305 500 zł realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku, obejmującego działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe było zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie w okresie świątecznym wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych. Ponadto, dofinansował w wysokości 183 000 zł realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku, obejmującego działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe było zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie w okresie świątecznym wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych – edycja II.
 2. W roku 2023 Wojewoda Małopolski dofinansował w kwocie 350 000 zł realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku obejmującego:
  a) działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe było zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych;
  b) systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych.
 3. Wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji w 2022 roku oraz w 2023 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych tego samego rodzaju, dostępny jest na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie www.malopolska.uw.gov.pl w zakładce Organizacje pozarządowe / Otwarte konkursy ofert oraz w zakładce Komunikaty.

§ 4

 1. Termin złożenia ofert w konkursie upływa 5 września 2023 roku.
 2. Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
 3. Oferty można składać:

  a) osobiście w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „II otwarty konkurs ofert w 2023 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”, w Punkcie Informacyjnym lub na Dzienniku Podawczym w pok. 24 w godzinach pracy Urzędu:

  poniedziałek 9:00-17:00
  wtorek-piątek 7:30-15:30

  b) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe na adres:

  Wydział Organizacji i Kontroli
  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  ul. Basztowa 22
  31-156 Kraków

  c) w wersji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi albo profilami zaufanymi, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, adres skrytki ePUAP: /ag9300lhke/skrytka bądź na adres: urzad@malopolska.uw.gov.pl

 4. Oferta realizacji zadania konkursowego winna zawierać elementy określone w art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 5. Formularz wzoru oferty dostępny jest na stronie internetowej www.malopolska.uw.gov.pl – Organizacje pozarządowe / Wzory dokumentów dotyczące współpracy.

 6. Do oferty realizacji zadania konkursowego należy dodatkowo dołączyć:
  1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
  2) pełnomocnictwo – jeżeli osoby reprezentujące oferenta działają na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa;
  3) oświadczenie o sposobie wykorzystania przez oferenta udzielonych w ciągu ostatnich 3 lat dotacji ze środków publicznych, w szczególności zawierające informacje czy dotacje te wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem oraz czy ewentualnie niewykorzystane części dotacji zostały zwrócone w terminie.
 7. Kopie załączonych dokumentów (każda strona) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem – nie dotyczy wydruku ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5

 1. W trakcie ewentualnego obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, zadanie konkursowe musi być realizowane z uwzględnieniem obowiązujących w tym czasie ograniczeń, nakazów i zakazów.
 2. Zlecenie zadania konkursowego odbywać się będzie w formie wspierania wykonywania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 3. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadania z zakresu działalności statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej.
 4. Kwotę przekazanej dotacji oraz uzyskane w związku z realizacją zadania przychody, w tym odsetki bankowe od przekazanej dotacji, organizacja zobowiązana jest wykorzystać w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.
 5. Udział środków Wojewody Małopolskiego w całkowitym koszcie realizacji zadania konkursowego może wynosić maksymalnie 80 %.
 6. Podmiot uprawniony ubiegający się o dotację zobowiązany jest wnieść wkład własny na poziomie minimum 20 % całkowitej wartości realizowanego zadania, z tym że wkład finansowy musi stanowić minimum 10 % całkowitej wartości realizowanego zadania.
 7. Wkład własny podmiotu ubiegającego się o dotację na realizację zadania konkursowego stanowią środki finansowe własne lub pozyskane z innych źródeł, a także wkład osobowy rozumiany jako praca społeczna członków organizacji i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego.
 8. Wydatki ujęte w kosztorysie realizacji zadania konkursowego, przedstawione po wykonaniu zadania w części lub całości do rozliczenia udzielonej dotacji, nie mogą zostać równocześnie sfinansowane w tych samych kwotach ze środków pochodzących z innych źródeł publicznych, w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, czy środków z funduszy strukturalnych – zakaz podwójnego finansowania wydatków.
 9. W kosztorysie realizacji zadania konkursowego nie uwzględnia się wyceny wkładu rzeczowego, z tym że należy szczegółowo opisać wkład rzeczowy przewidziany do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego, zgodnie z pkt IV tabela nr 2 formularza wzoru oferty realizacji zadania publicznego.
 10. W ofercie realizacji zadania konkursowego podmiot uprawniony zobowiązany jest przedstawić, adekwatny do zakresu i formy realizowanego zadania publicznego, sposób w jaki planuje zapewnić dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną osobom ze szczególnymi potrzebami, o której mowa w § 8 ust. 2-4 niniejszego ogłoszenia. Brak opisu sposobu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.
 11. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 12. Na realizację zadania konkursowego podmioty uprawnione, w tym podmioty składające ofertę wspólną, mogą ubiegać się o dotację z budżetu Wojewody Małopolskiego w maksymalnej wysokości 20 000 zł.
 13. Wysokość udzielonej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może proporcjonalnie zmniejszyć zakres rzeczowy zadania konkursowego przedstawiając niezwłocznie, po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, odpowiednio korektę opisu poszczególnych działań, harmonogramu, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania.
 14. W okresie realizacji zadania publicznego, wszelkie zmiany dotyczące zakresu jego realizacji, z zastrzeżeniem ust. 15 wymagają zawarcia w formie pisemnej aneksu do umowy. O aneksowanie umowy zleceniobiorcy mogą wnioskować nie później niż 20 dni przed terminem zakończenia realizacji zleconego zadania.
 15. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w taki sposób, aby wartość przesunięcia nie powodowała zwiększenia poszczególnych pozycji kosztów realizacji działań o więcej niż 10 %, z wyłączeniem kosztów administracyjnych, które nie podlegają zwiększeniu.
 16. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenia dotacji.
 17. Jeden podmiot uprawniony może złożyć tylko jedną ofertę (ofertę wspólną) na realizację zadania konkursowego. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty przez jeden podmiot, wszystkie oferty złożone przez ten podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 18. Ofertę realizacji zadania publicznego wraz z wypełnionymi oświadczeniami znajdującymi się na końcu formularza podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, a jeśli osoby te działają na podstawie pełnomocnictwa, zobowiązane są załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
 19. Oferty złożone po terminie, sporządzone wadliwie (w szczególności: niepodpisane lub podpisane przez osobę nieuprawnioną, złożone na niewłaściwym formularzu), nieczytelne bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, wykraczające poza zadanie konkursowe lub poza ustalony termin realizacji zadania konkursowego, nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
 20. Oferty podmiotów, które nie rozliczyły do dnia zakończenia niniejszego naboru wniosków, w sposób prawidłowy przyznanej w latach poprzednich dotacji na realizację zadania publicznego, w tym nie złożyły w wyznaczonym terminie wymaganego sprawozdania końcowego z wykonania zadania, nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
 21. W trakcie oceny i opiniowania złożonych ofert, komisja konkursowa może żądać od wnioskodawców wyjaśnień dotyczących sposobu i zakresu realizacji proponowanego zadania.
 22. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert nie dopuszcza się zlecenia realizacji zadania publicznego w sposób określony w art. 16a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. poprzez wyłonienie operatora projektu, który następnie zleci realizację całości zadania publicznego realizatorom projektów.

§ 6

 1. Ze środków pochodzących z dotacji możliwe będzie sfinansowanie wydatków bieżących, bezpośrednio związanych z celem realizowanego zadania publicznego, w szczególności:
  - kosztów wynagrodzenia personelu niezbędnego do realizacji zadania konkursowego, w tym specjalistów prowadzących działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące;
  - kosztów zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadania, w tym artykułów przemysłowych oraz żywności;
  - kosztów bieżącej działalności placówki realizującej zadanie (czynsz, media, środki czystości, internet, telefon), w tym bieżących napraw i drobnych remontów, jeśli koszty te bezpośrednio dotyczą realizacji zadania konkursowego;
  - kosztów zakupu drobnego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania, przy czym koszt jednostkowy zakupu musi być mniejszy niż 10 000 zł;
  - innych niezbędnych, merytorycznie uzasadnionych kosztów, wynikających z zakresu i formy realizacji zadania konkursowego.
 2. Środki udzielonej dotacji nie mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych.
 3. Koszty administracyjne, niezależnie od źródła ich finansowania, w tym koszt zatrudnienia koordynatora oraz koszty obsługi finansowo-księgowej i prawnej zadania konkursowego, ujęte w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, stanowić mogą maksymalnie 10 % wartości realizowanego zadania konkursowego.

§ 7

 1. Oferty podmiotów uprawnionych spełniające wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym, a przy ocenie realizacji zadania konkursowego stosowane będą następujące kryteria:
  1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot uprawniony, 0–5 pkt.;
  2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,
  w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 0–5 pkt.;
  3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie publiczne, 0–5 pkt.;
  4) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, 0-5 pkt.;
  5) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, 0–5 pkt.;
  6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich zrealizował podmiot uprawniony, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, 0–5 pkt.

 2. Komisja konkursowa wyraża ponadto swoją opinię o złożonych ofertach, zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na względzie zakres merytoryczny działań zaproponowanych w ofercie, społeczną ważność poruszanych problemów oraz terytorialny zasięg zadania – w skali punktowej od 0 do 5 pkt.

§ 8

 1. Zadanie konkursowe realizowane będzie zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą o pomocy społecznej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, Wieloletnim programem współpracy Wojewody Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2025, złożoną ofertą realizacji zadania publicznego oraz zawartą umową o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 2. W trakcie realizacji zadania konkursowego na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim, poprzez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień, podmiot uprawniony zobowiązany jest do zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w takim stopniu, jaki jest możliwy, wykonalny i uzasadniony w stosunku do zakresu rzeczowego zadania konkursowego przy uwzględnieniu minimalnych wymagań określonych w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240).
 3. W indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot uprawniony nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, wówczas jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny polegający w szczególności na zapewnieniu wsparcia innej osoby lub zapewnieniu wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu uprawnionego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.
 4. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu polegający w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika.

§ 9

 1. Oferty oceniane i opiniowane będą przez komisję konkursową powołaną zarządzeniem Wojewody Małopolskiego.
 2. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ administracji rządowej wchodzą przedstawiciele tego organu.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorące udział w konkursie.
 4. Do członków komisji konkursowej biorących udział w ocenie i opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
 5. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te mogą w szczególności uczestniczyć w pracach komisji z głosem doradczym oraz wydawać opinie
 6. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli: 1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub 2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub 3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu, o którym mowa w ust. 3 lub 4 niniejszego ogłoszenia.
 7. Przy zgłaszaniu do składu komisji konkursowej osób, o których mowa w ust. 3 stosuje się odpowiednio uregulowania zawarte w § 4 ust. 1-3 i 7 niniejszego ogłoszenia.
 8. Osoby wskazane do składu komisji konkursowej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie winny legitymować się pisemną rekomendacją minimum trzech podmiotów uprawnionych, prowadzących działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.
 9. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 21 września 2023 roku poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz na stronie internetowej MUW www.malopolska.uw.gov.pl w zakładce Organizacje pozarządowe / Otwarte konkursy ofert oraz w zakładce Komunikaty.
 10. Wojewoda Małopolski, po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej oceniającej i opiniującej oferty, podejmie decyzję o udzieleniu dotacji. Od podjętej decyzji podmiotowi uprawnionemu ubiegającemu się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego nie przysługuje odwołanie.


wstecz    do góry     drukuj