Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych


W dniu 6 września 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1675). W związku z powyższym informuje się, iż:

- wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych zostają zlikwidowane z dniem 1 lipca 2024 r. – art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

- do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie na dotychczasowych zasadach mogą być składane wnioski dotyczące wyłącznie zdarzenia mającego miejsce przed dniem wejścia w życie cyt. ustawy. Wniosek taki można złożyć do tut. Komisji w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie niniejszego aktu, tj. do dnia 6 grudnia 2023 r. (obowiązuje data wpływu wniosku do urzędu) – art. 8 ust. 3 ww. ustawy.


Ustawa z 16.06.2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw


Zarządzenie Wojewody Małopolskiego uchylające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu naboru do WKZM w Krakowie (2024-2030)

Nabór do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie (2024-2030)

  • Klauzula informacyjna

  • Kontakt

  • Szczegółowe informacje

  • Podstawa prawna

  • Skład Wojewódzkiej Komisji:

  • Jak złożyć wniosekwstecz    do góry     drukuj